Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Zwolnienie z WF

Dla rodziców

Uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. poz. 843)
§ 5 ust. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
§ 5 ust. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
§ 5 ust. 3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).
2. Rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1), do którego załączają opinię lekarza  na druku –
załącznik nr 2.
ZAŁĄCZNIK 3 - (dotyczy tylko uczniów zwolnionych z realizacji zajęć wf).

Organizacja zajęć wychowania fizycznego dla zwolnionych uczniów na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. ( Dz.U. poz. 843)

Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego oraz podejmowaniu aktywności na rzecz kultury fizycznej, jako działania mające wpływ na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.
1. Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przewiduje dwa rozwiązania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego:
a)     możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazującej jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres
b)    możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
2.Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w zajęciach i jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
3. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza.
4. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w nich w każdy inny możliwy sposób, np.:
a)     poznając zasady gier zespołowych,
b)    ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez kolegów z klasy/grupy
5. Uczeń całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, nauczyciel bierze pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego