Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Sytuacja trudna

Publikacje > Szkolne > Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEMOCĄ I DEMORALIZACJĄ ORAZ W INNYCH TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

W poniższych przypadkach/zdarzeniach/sytuacjach zobowiązany jest reagować i dokumentować je na piśmie każdy pracownik szkoły będący bezpośrednim obserwatorem lub uczestnikiem/świadkiem zdarzenia lub negatywnego zachowania ucznia.  Realizując poniższe procedury zaleca się ścisłe działania zespołowe, współpracę i jasny podział zadań między poszczególne osoby realizujące procedurę.  W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem/ofiarą wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu (także posiadanie niebezpiecznego narzędzia lub zabronionego przedmiotu/rzeczy) osobie dorosłej w szkole:  - pracownikowi obsługi lub administracji szkoły - pielęgniarce - nauczycielowi - wychowawcy - pedagogowi lub psychologowi - dyrektorowi szkoły.  O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.

I. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przejawów przemocy wśród uczniów, które powinien uruchomić każdy pracownik szkoły będący świadkiem lub mający informacje/podejrzenia na temat tego typu sytuacji:
1. Zareagować natychmiast w sytuacji, gdy obserwuje lub wie (domyśla się) o wystąpieniu sytuacji przemocy fizycznej lub psychicznej, także cyberprzemocy, tj.: - wyzwiska, przezwiska, wyśmiewanie się, upokarzanie, - szantaż, - izolowanie, - wywieranie presji psychicznej, - używanie siły fizycznej w celu zastraszania, wymuszania, - zabieranie rzeczy i przedmiotów, - bójki, pobicia, grożenie, - „planowanie” powyższych czynów, - „zabawy” z zastosowaniem przemocy fizycznej - powyższe z zastosowaniem mediów elektronicznych.

2. Udzielić pomocy i wsparcia ofierze zdarzenia (zapewnić pomoc medyczną, psychologa, pedagoga, ewentualnie wychowawcy, innej osoby dorosłej spośród grona pedagogicznego także wtedy, gdy ofiara zaprzecza zaistniałej sytuacji lub stara się ją łagodzić).
3. Zatrzymać sprawców
odbyć z nimi rozmowę natychmiast lub wyznaczyć moment tej rozmowy w dniu zdarzenia; wskazane, aby każda rozmowa odbywała się w obecności innego nauczyciela lub wychowawcy.
4. Poinformować wychowawcę o zaistniałej sytuacji i podjętych dotychczas działaniach
wspólnie kontynuować procedurę.
5. Omówić w dniu zdarzenia/zaistniałej sytuacji z jej uczestnikami (czynnymi i biernymi) okoliczności sytuacji, przyczyny i skutki, jakie pociąga za sobą dana sytuacja (indywidualnie bądź w grupie w zależności od potrzeb sytuacji).
6. Nazwać wyraźnie obserwowane zjawisko przemocy.
7. Sporządzić notatkę służbową w dzienniku w zeszycie wychowawczym lub opisać zdarzenie w celu skierowania sprawy do właściwych organów, notatkę złożyć u pedagoga szkolnego.
8. Poinformować z udziałem wychowawcy niezwłocznie rodziców/opiekunów
telefonicznie lub wezwać do szkoły w zależności od zaistniałych okoliczności i dalszych rokowań dotyczących sprawy.  
9. Omówić sytuację z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami/opiekunami; prowadzić rozmowę tak, aby uczniowie doszli do konstruktywnych wniosków (przy pomocy jednej z wymienionych osób: wychowawcy, drugiego wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektora); wspólna rozmowa w szkole powinna odbyć się w dniu zdarzenia lub najpóźniej dnia następnego.
10. Powiadomić ucznia i jego rodziców/opiekunów o konsekwencjach prawnych i procedurach uruchamianych w sytuacji powtarzania się aktów agresji lub przemocy
skierowanie sprawy do Referatu ds. Nieletnich Komendy Policji lub Sądu Rodzinnego lub poinformować o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do ww. organów (w zależności od wagi popełnionego czynu i reakcji sprawcy).
11. W razie prezentowania nasilonej agresji fizycznej lub niechęci do ustalenia konstruktywnych wniosków przez sprawcę/sprawców zawiadomić oficjalnym pismem niezwłocznie: kuratora, posterunek szkolny, patrol szkolny lub policję (po konsultacji z dyrektorem, pedagogiem).

II. Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie, zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) każdy nauczyciel i pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazać ustnie i pisemnie uzyskaną informację wychowawcy klasy i wspólnie prowadzić dalsze postępowanie.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły
3. Wychowawca wzywa niezwłocznie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom konsultację dziecka w specjalistycznej placówce lub zalecić udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pilnie pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (Referat ds. nieletnich).  Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

III. Procedura postępowania w przypadku kradzieży
1. Każdy pracownik szkoły poinformowany przez ucznia ma obowiązek zebrać i spisać wstępne ustalenia dotyczące kradzieży i potencjalnych sprawców, a następnie przekazać sprawę wychowawcy.  
2. Rozmowa wychowawcy z uczniem-ofiarą i podejrzanymi celem ustalenia warunków kradzieży.
3. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
4. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia-poszkodowanego i przekazanie im ustalonych informacji.
5. W przypadku ustalenia sprawcy zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy lub ewentualnie pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu; rozmowa w obecności rodziców.
6. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie Policji.
7. Dalszy tok postępowania prowadzi Policja.

IV. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków    Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa i dyrekcję szkoły.
2. Wychowawca lub nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie
wskazane pozostawienie pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego nauczyciela.
3. Wychowawca lub nauczyciel albo pielęgniarka szkolna wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4. Wychowawca lub nauczyciel zawiadamia o fakcie i stwierdzonym stanie zdrowia ucznia dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  
W przypadku odmowy ze strony rodziców /opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24. godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów (oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat).
5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.  Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

V. Procedura postepowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel/inny pracownik zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

VI. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji!
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

VII. Procedura postępowania wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa każdego pracownika szkoły
1. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
2. ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3. przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4. powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, - sporządzenie notatki służbowej na temat zdarzenia; - niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

VIII. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia
z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych w szkole)
1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów
podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r Karta nauczyciela.

IX. Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy/innego pracownika szkoły wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
1. Nauczyciel/wychowawca/inny pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ew. karetki pogotowia, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
powiadomienie rodziców ucznia-ofiary,
niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
2. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję - tel. 997 lub 112.
3. Sporządzenie notatki służbowej ze zdarzenia;

X. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet, zapalniczki, paczki papierosów i inne substancje psychoaktywne, petardy, itp.)   Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:
1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny lub niedozwolony przedmiot do depozytu i że o jego odmowie zostanie poinformowany rodzic i wychowawca);
2. Powiadomienie wychowawcy klasy i sporządzenie notatki ze zdarzenia.
3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom - odizolowanie ucznia.
4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.
5. Wezwanie Policji, w przypadku gdy uczeń odmawia oddania niebezpiecznego lub zabronionego w szkole przedmiotu/rzeczy.
6. Rewizja przeprowadzona przez policję, najlepiej w obecności rodziców ucznia.
7. Powiadomienie o sytuacji kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.
8. Obniżenie oceny z zachowania.

XI. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna i psychiczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły, itp.)
1. Powiadomienie przez nauczyciela wychowawcy i dyrekcji
złożenie opisu sytuacji na piśmie.
2. Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą w obecności poszkodowanego nauczyciela oraz w obecności rodziców sprawcy.
3. Powiadomienie policji i sądu rodzinnego, jeśli uczeń nie wykaże należytej skruchy, a fakt czynu jest niezbity.
4. W sytuacjach wątpliwych nauczyciel ma prawo samodzielnie złożyć zeznanie na Policji.

XII. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności  Każdy pracownik ma obowiązek:
1. Interweniować
powstrzymać sprawców. Poprosić o współpracę innego nauczyciela i powiadomić dyrekcję.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa ze wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców
spisanie notatki ze zdarzenia i ustaleń.
3. Wezwanie rodziców sprawców i podejrzanych.
4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji i przekazanie ustaleń.
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.

XIII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia
1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy
przekazanie pisemnej notatki.
2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna
powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie przez patrol szkolny.
4. Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
5. W przypadku powtarzania się procederu zgłoszenie pisemne sprawy Policji i/lub Straży Miejskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego