Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekty edukacyjne

Dla uczniów

Projekt edukacyjny – to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin (przedmiotów). Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca do realizacji do określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte hipotezy.

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Wykonanie projektu edukacyjnego podczas nauki w gimnazjum jest obowiązkowe od 20 sierpnia 2010 roku, więc
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych obowiązuje wszystkich uczniów od roku szkolnego 2010/2011. W porównaniu zamerykańskimi projektami edukacyjnymi, te rzadko kiedy zajmują się rozwiązaniem postawionego problemu. Obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem. Informacja o ukończeniu projektu jest umieszczana na świadectwie szkolnym oraz na zaświadczeniu o jego realizacji, potrzebnego do okazania przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.


 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Hip-Hop Dekalog to fantastyczna forma kreatywnego spędzania czasu. Jeśli ktokolwiek w to wątpi, niech zerknie jak Ci kapitalni młodzi ludzie doskonale się bawią, integrują, uczą. I pamiętać należy, że każda późniejsza Gwiazda właśnie tak zaczynała swe podboje muzycznego świata. Gratulujemy!

ROK SZKOLNY 2017 - 2018

Sprawozdanie z przeprowadzonego projektu czytelniczego w klasie 2a
Adresat – klasa 2a Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
Wykonawcy – uczniowie klasy 2 a gimnazjum

Data – 6.10. 2017 r.
Czas trwania – 1,5 h lekcyjnej
Projekt  – Czytanie lektury „Nela i tajemnicze podróże” dla uczniów szkoły podstawowej

Przygotowując się do projektu uczniowie klasy 2a gimnazjum wykonali tablicę informacyjną, na której umieścili trasę Neli od Wietnamu przez Tajlandię,  Mauritius, Kostarykę, Peru, Boliwię, Etiopię i Mauritius oznaczając ją czerwoną linią. Dzieci mogły śledzić podróż, oglądając ją na mapach, które gimnazjaliści przynieśli ze sobą.  Każde dziecko otrzymało również małe mapki z zaznaczoną legendą odwiedzanych państw.
Uczniowie gimnazjum otrzymali tekst książki, którą czytali dzieciom. Każdy czytał o  pobycie Neli w innym państwie. Pokazywał  zamieszczone tam fotografie mieszkańców i ich zwyczaje,  zwierzęta i ptaki. Dzieci były zainteresowane i z ciekawością słuchały tekstów zamieszczonych w książce. Udzielali odpowiedzi i rozmawiali z gimnazjalistami na temat czytanego utworu. W skupieniu i dużą uwagą śledziły trasę Neli.
Taka lekcja pokazała, ze czytanie nie musi być nudne, lecz sprawiać przyjemność nie tylko małym dzieciom, ale również gimnazjalistom.
Uważam, że takie podejście  do lektury rozwinie  nie tylko chęć czytania, lecz też pasje podróżowania wśród dzieci i młodzieży.

Małgorzata Smoleń

3 października klasa 2b uczestniczyła w miniprojekcie pt. „Czytamy najmłodszym” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie czytali przedszkolakom z Przedszkola nr 334 im. Jasia i Małgosi bajkę pt. „Pan Kuleczka”. Po wysłuchaniu bajki wspólnie z przedszkolakami rysowali głównego bohatera, jego przyjaciół i przygody.

Projekt edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 247 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. Lisieckiego „Dziadka”  w Warszawie z siedzibami przy ul. Wrzeciono 9 i ul. Wrzeciono 24.


Temat: Fauna i flora wybranej strefy klimatycznej.  

Przedmioty:  geografia, biologia i plastyka
Opiekun projektu: Aneta Werner
Czas realizacji projektu: październik 2017 – marzec 2018

Cele ogólne projektu:

   • rozwijanie zainteresowań związanych geografią,
   • rozwijanie kreatywności ucznia oraz zdolności manualnych.

Cele szczegółowe projektu:

   • kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
   • doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.

Kształtowanie postaw:

   • Kształcenie pracy w zespole,
   • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
   • Kształtowanie samodyscypliny i dobrej organizacji pracy,
   • Odpowiedzialność za pracę własną oraz innych członków grupy.

Realizacja projektu:

Uczeń ma za zadanie wykonać makietę przedstawiającą roślinność i zwierzęta występujące w danej strefie klimatycznej.  
Model makiety powinien wyglądać następująco:

   a) Model może być wykonany z tektury, styropianu,
   b) Figurki zwierząt i roślin mogą być wykonane z modeliny, gliny oraz innych tworzyw
   c) Do wykonanego modelu należy dołączyć krótki opis fauny i flory danej strefy klimatycznej.
   • Uczniowie Gimnazjum muszą wykonać klimatogram wybranej miejscowości położonej w omawianej strefie klimatycznej.

Kalendarium realizacji projektu rok szkolny 2017/2018:

Październik – Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu. Utworzenie zespołu uczniowskiego. Wybór strefy klimatycznej
Listopad – przedstawienie efektów pracy (podłoże makiety obrazujące ukształtowania terenu)  
Grudzień – przedstawienie efektów pracy  (figurki roślin i zwierząt)
Styczeń – dostarczenie opisu flory i fauny oraz klimatogramu (Gim)
Luty – podsumowanie i ewaluacja projektu.
Marzec – prezentacja projektu przez uczniów w formie wystawy

Kryteria oceniania:
   • poprawność merytoryczna.
   • systematyczność, terminowość i samodzielność wykonania projektu.
   • umiejętność wyszukiwania informacji z różnorodnych źródeł informacji.
   • kreatywność, oryginalność.
   • zaprezentowanie opracowanego projektu.

Projekt edukacyjny dla uczniów klas 2 G75 i klas 4-7 SP247
Temat projektu: Starożytni matematycy i ich osiągnięcia


Przedmiot: matematyka
Prowadzący: Bożena Matczuk, Aneta
Olszewska, Żaneta Rogińska
Czas trwania: październik 2017 – marzec 2018.

Cele projektu:
kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
gromadzenie, selekcjonowanie  i przetwarzanie zdobytych informacji,
doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów,
rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie,
wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
nauka systematyczności oraz dotrzymywania terminów,
rozwijanie kreatywnego myślenia.
rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych,
uwrażliwienie na wielokulturowość dziedzictwa ludzkości.
poszerzenie wiedzy historycznej i wiedzy o kulturze

Zadanie do wykonania przez uczniów:
Uczeń(uczniowie) przygotowuje prezentację multimedialną, plakat, referat lub album zawierający życiorys oraz dokonania naukowe jednego lub kilku przedstawicieli starożytnej szkoły matematycznej w powiązaniu z rysem historycznym epoki.

Kryteria oceniania:
Poprawność merytoryczna
Systematyczność i terminowość wykonania projektu
Umiejętność współpracy
Umiejętność wykorzystania materiałów źródłowych i różnorodnych narzędzi (programy komputerowe itp.)

Efektem końcowym będzie prezentacja projektu na forum klasy lub szkoły.

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS II GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2017/2018
„MY COUNTRY – MY FOOD”

   1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt gimnazjalny przewidziany jest dla klas II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Jest on oparty na programie wymiany międzynarodowej eTwinning. Projekt przewidziany jest dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą, tradycją a przede wszystkim kuchnią innych krajów. Założeniem tego projektu jest rozwijanie zdolności uczniów zdolnych, dla których opanowanie materiału wykraczającego poza treści programowe nie jest problemem.W projekcie biorą udział dwie szkoły z Turcji i po jednej z Niemiec i Rumuni. Projekt jest otwarty, więc może dojść więcej partnerów. Jest to projekt oparty na poznawaniu tradycyjnej kuchni w innych krajach a także na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.


   2. CELE EDUKACYJNE:

• Podnoszenie sprawności językowych do poziomu zapewniającego swobodne porozumiewanie się w języku obcym.
• Poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie.
• Zdobycie wiedzy na temat kultury, tradycji i kuchni w innych krajach
• Motywowanie uczniów do autonomii w nauce języka obcego.
• Kształtowanie w uczniach pewności siebie w komunikacji w języku angielskim.
• Zachęcanie uczniów do korzystania z tekstów autentycznych oraz Internetu w celu rozwijania swoich umiejętności językowych.
• Kształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi ludźmi.
• Podnoszenie jakości prezentacji własnych dokonań przez uczniów.
• Rozwijanie w uczniach ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, religii i zwyczajów.
• Wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności mówienia, pisania, słuchania i czytania.
• Wyrabianie w uczniach umiejętności prezentowania i przekazywania informacji w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla słuchacza.
• Kształtowanie w młodzieży umiejętności współpracy z innymi w ramach wspólnej pracy nad zadaniem lub projektem oraz wyrabianie w nich odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy.
• Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez korzystanie ze słowników, Internetu, podręczników, prasy i telewizji.
• Wdrażanie uczniów do pracy z materiałami autentycznymi: artykułami prasowymi, fragmentami literatury, piosenkami, filmami, ulotkami i broszurami informacyjnymi.
• Kształtowanie w uczniach umiejętności porozumiewania się i reagowania w różnych sytuacjach życia codziennego,
• Zachęcanie uczniów do turystyki nastawionej na odkrywanie i poznawanie innych kultur. Wyrabianie w uczniach postaw szacunku i tolerancji dla innych narodowości, religii i tradycji.

  3. METODY I TECHNIKI NAUCZANIA:

• Praca z kamerą – nagrywanie filmików
• Metoda komunikacyjna.
• Praca w parach i grupach.
• Dyskusja.
• Burza mózgów.
• Metoda audiowizualna.
• Prowadzenie rozmów i odgrywanie dialogów.
• Pogadanka.
• Samodzielne gromadzenie informacji i materiałów źródłowych.
• Praca z tekstem.
• Rozmowy przez skype

   4. WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC

• Zapoznanie uczniów z założeniami projektu.
• Nabór uczniów do grupy uczestniczącej w projekcie.
• Redagowanie kontraktu z uczniami.
• Przydział zadań w projekcie.
• Omówienie sposobów realizacji poszczególnych grup tematów – tworzenie grup uczniów i przydział zadań.
• Realizacja zaplanowanych działań, kontrolowanie przebiegu poszczególnych faz projektu:
   1. Napisanie przepisu z tradycyjnym jedzeniem w Polsce oraz rozesłanie do partnerskich szkół
   2. Gotowanie raz w miesiącu potrawy na podstawie przepisów otrzymanych od szkół partnerskich oraz filmowanie tego – rozmowy tylko w języku angielskim
   3. Wyjście do restauracji (w miarę możliwości) z tradycyjnym jedzeniem innego państwa i gotowanie z kucharzem
   4. Wybranie najlepszego przepisu
   5. Konferencja online z partnerskimi szkołami

• Prezentacja efektów wypracowanych przez poszczególne grupy.
• Ocena projektu przez uczestników i koordynatora.


   
5. SPOSOBY OCENY PROJEKTU
• Ocenie podlegać będą poszczególne fazy projektu i jego ostateczne prezentacje.
• Uczestnicy projektu dokonają samooceny oraz ocenią pracę pozostałych członków grupy.
• Finalne prezentacje grup oceniane będą przez koordynatora i zaproszonego gościa (np. innego anglistę, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela).

Edyta Słotwińska

Temat projektu z historii i informatyki (opiekun projektu – Monika Dyńska):

Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym – śladami odzyskanej niepodległości.


Uczestnicy: uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum                                                         
Termin realizacji: X 2017 r.- II 2018 r.


Cele główne projektu:  
   • integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów z historii  i informatyki
   • kształtowanie w uczniach postawy aktywnego badacza przeszłości własnej rodziny, miasta i narodu
   • kształtowanie umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji  oraz przygotowywania ich do publicznej prezentacji                                                                                                                              
   • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie                                                                                                            

Cele szczegółowe projektu:
   • uczniowie poszerzą wiedzę historyczną poznając  wydarzenia z listopada 1918r., które miały miejsce w Warszawie
   • uczniowie wykonają dokumentację faktograficzną, fotograficzną i filmową miejsc w Warszawie związanych z odzyskaniem niepodległości oraz odpowiednio ją opracują poszerzając wiedzę i umiejętności informatyczne
   • uczniowie wybiorą i opracują formę publicznej prezentacji zdobytej wiedzy, którą podzielą się ze społecznością szkolną

Formy pracy uczniów:
   • praca w grupach 2-4 osobowych

Metody pracy:
   • praca z komputerem i sprzętem multimedialnym audio i video oraz odpowiednim oprogramowaniem do obróbki dźwięku i obrazu, praca plastyczna lub z programami grafiki komputerowej, wycieczka

Harmonogram realizacji:
   • IX - X 2017 r. - informacja dla uczniów i rodziców o realizacji projektu i jego tematyce
   • X – XI 2017r. – utworzenie zespołów uczniowskich, zbieranie i opracowywanie informacji, wycieczka po Warszawie szlakiem wydarzeń XI 1918r.
   • XII 2017r. – I 2018r. - przygotowywanie publicznej prezentacji zebranej wiedzy według formy wybranej przez zespół uczniowski
   • II 2018 r. -  zaprezentowanie przez uczniów efektów swojej pracy, ocena ich pracy

„Jak napisać i zilustrować książkę dla dzieci o sztuce”
Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum


„Jak napisać i zilustrować książkę dla dzieci o sztuce” to projekt edukacyjny, którego celem jest wykonanie ilustrowanej książki dla dzieci. Ma ona zawierać co najmniej 15 stron i w ciekawy i przystępny sposób opowiadać o wybranej dziedzinie sztuki, stylu lub artyście i jego dziełach. Projekt przewidziany jest do pracy w zespołach 2- 3 osobowych.


Cele szczegółowe projektu:

   • zapoznanie z wybranymi dziedzinami sztuki (architektura, rzeźba, malarstwo);
   • zapoznanie z wybranymi epokami i nurtami w sztuce, jej charakterystycznymi cechami;
   • zapoznanie z twórczością wybranych artystów;
   • rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji;
   • rozwijanie zdolności plastycznych;
   • doskonalenie umiejętności redagowania tekstu;
   • poznanie zasad tworzenia książki;
   • praca nad kompozycją, kolorystyką i estetyką projektu;

Formy realizacji projektu:

   • Wybór dziedziny sztuki, stylu lub artysty; zapoznanie z twórczością, dziełami i charakterystycznymi cechami wybranych przykładów;
   • Wykonanie cyklu ilustracji wraz z opisem opowiadającym o wybranych przykładach;
   • Stworzenie książki składającej się z okładki, wykonanych ilustracji i opisów;

Kalendarium realizacji projektu:
   • wrzesień 2017: zapoznanie uczniów i rodziców z projektem;
   • październik 2017: przyjęcie zgłoszeń udziału w projekcie, podział uczniów na zespoły;
   • październik –listopad 2017: praca uczniów w zespołach- wybór i zapoznanie ze stylem, dziedziną sztuki lub artystą;
   • grudzień 2017 - styczeń 2018: praca nad ilustracjami i tekstem do książki;
   • styczeń-luty 2018 – stworzenie książki składającej się z wykonanych ilustracji oprawionych w okładkę;
   • marzec 2018: prezentacja książki dla grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 247;

Kryteria oceny projektu:
   • Udział w projekcie umożliwia uzyskanie oceny celującej;
   • Wykonana książka musi spełniać wymogi formalne (estetyka, kompozycja, czytelność, zawartość merytoryczna);

Ewaluacja projektu:
   • ankieta dla uczestników projektu;
   • prezentacja projektu;
                                                                         
Izabella Ambroziak
nauczyciel zajęć artystycznych w Gimnazjum nr 75                          

Temat projektu z wos i informatyki (opiekunowie projektu – Monika Dyńska, Paweł Dyński):
Przedsiębiorczość w moim mieście - prezentacja wybranej warszawskiej firmy.


Uczestnicy: uczniowie klasy drugiej gimnazjum, w szczególności klasy 2c                                                               
Termin realizacji: III 2018 r.- VI 2018 r.


Cele główne projektu:  
   • integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i informatyki
   • kształtowanie w uczniach postawy człowieka przedsiębiorczego                                                                                                                         
   • prezentacja uczniom konkretnego przykładu działalności gospodarczej podjętej na terenie Warszawy
   • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie                                                                                                            

Cele szczegółowe projektu:                                                                                     
   • uczniowie zdobędą informacje na temat formalności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
   • uczniowie poznają na konkretnym przykładzie wady i zalety bycia przedsiębiorcą
   • uczniowie zapoznają się ze strategią marketingową firmy


Formy pracy uczniów:

   • praca w grupach 2-4 osobowych


Metody pracy:

   • pokaz, praca z komputerem, praca plastyczna


Harmonogram realizacji:

   • IX - X 2017 r. - informacja dla uczniów i rodziców o realizacji projektu i jego tematyce
   • III 2018r. – utworzenie zespołów uczniowskich, poszukiwanie przedsiębiorców chętnych do podzielenia się z uczniami swoimi doświadczeniami, wybór firm przez zespoły uczniowskie
   • IV 2018 r. – spotkania z przedsiębiorcami, zbieranie i opracowywanie materiałów fotograficznych, tekstowych i innych
   • V-VI 2018 r. - uczniowie w zespołach wykonują plakat i prezentację multimedialną przedstawiające wybraną przez siebie firmę, zaprezentowanie przez uczniów efektów swojej pracy, ocena ich pracy

ROK SZKOLNY 2016 - 2017

W tym roku w ramach projektu edukacyjnego z biologii o nazwie „#projekt_zdrowie!” w naszej szkole powstał mini ogródek w postaci kolorowych skrzynek!
Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie mieli za zadanie zapoznać się z wartościami odżywczymi sadzonych przez nich warzyw, owoców i ziół. Każdy uczeń przygotował plakietkę z wybranym przez siebie warzywem, na której poza jego rysunkiem znajdują się zawarte w nim mikro- i makroelementy oraz witaminy.
Na odwrocie kartki przeczytać możemy argumenty dlaczego warto jeść akurat to warzywo.
Projekt uświadomił uczniom jak cennymi dla zdrowia są owoce, warzywa i zioła w codziennej diecie, ile trudu zajmuje zorganizowanie własnego ogródka oraz ile czasu i pracy należy włożyć w to, aby się dowiedzieć jak dbać o rośliny, aby mogły wyrosnąć.  
Ponadto uczniowie rozwinęli w sobie zdolność pracy w grupie a także odpowiedzialność za pracę własną w całym przedsięwzięciu.
A my... z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych smakołyków!

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017

Nazwa projektu : Projekt edukacyjny e-twinning Top Ten Teenager Tourist Attractions In Poland and Armenia
Partnerzy : Zespół Szkół w Katowicach  i Szkoła w Armenii
Koordynator projektu : Beata Romańska-Ciastkowska
Czas trwania projektu : listopad 2016 – marzec 2017
Charakterystyka projektu : jest to w założeniu projekt partnerski więc nasze działania będą podyktowane potrzebami i działaniami naszych partnerów
Cele projektu :
Zapoznanie się członków szkól
Podtrzymywanie kontaktu mailowego, poprzez komunikator Skype, itp.
Wymiana informacji w celu stworzenia listy ulubionych miejsc
Wyszukiwanie po angielsku informacji w internecie
Pisanie po angielsku informacji na temat wybranych atrakcji turystycznych
Stworzenie na koniec wirtualnego katalogu, kalendarza z atrakcjami turystycznymi
Przez cały okres trwania projektu rozwijanie kompetencji
1. Językowych ( mówienie i pisanie, komunikowanie się
2. ( korzystanie z platformy e-twinning, skype’a, aplikacji)
3. Geograficznych ( wiedza o położeniu atrakcji turystycznych,
4. Historycznych ( patrz jw.)  
Warunki zaliczenia projektu :
- regularne uczestnictwo w zajęciach
-zalogowanie się na platformie e-twinning
-wykonywanie przydzielonych zadań

Przygotowała : Beata Romańska-Ciastkowska

Projekt edukacyjny dla uczniów Gimnazjum nr 75 z Oddziałami integracyjnymi
im. Aleksandra Fredry.

Temat: The best of the best- najsłynniejsi Brytyjczycy.
Przedmiot: Język angielski
Opiekun projektu: Marta Wesołowska
Czas realizacji projektu: październik 2016 – marzec 2017

Cele ogólne projektu:
Rozwijanie zainteresowań związanych z kulturą brytyjską,
Pogłębienie wiedzy o kulturze, zwyczajach i polityce Wielkiej Brytanii.

Cele szczegółowe projektu:
Zrozumienie, jaki wpływ na kształtowanie się Zjednoczonego Królestwa miały konkretne jednostki,
Uwrażliwienie na muzykę, obyczajowość i poglądy Brytyjczyków,
Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
Doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.

Kształtowanie postaw:
Kształcenie pracy w zespole,
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
Kształtowanie samodyscypliny i dobrej organizacji pracy,
Odpowiedzialność za pracę własną oraz innych członków grupy.

Realizacja projektu:
Uczeń wykonuje prezentację multimedialną, referat lub album dotyczący wybranej osoby lub grupy osób w języku angielskim.

Treści, które muszą zostać zawarte w projekcie:
Wczesne życie
Rodzina, pochodzenie, wczesne zainteresowania, wpływ środowiska na późniejszą twórczość/działalność
Wczesna aktywność
Początki oraz rozwój działalności/twórczości
Aktywność i jej rozwój
Wpływ na kulturę, społeczeństwo, tradycje, politykę, przyszłość Wielkiej Brytanii, dyskografia, filmografia, spis największych dzieł
Odbiór społeczeństwa w kraju i na świecie
Liczba sprzedanych płyt, książek, zyskanych nagród, występów przed głowami państw, demonstrantów na wiecach, wyznawców.
Życie prywatne
Małżonek, dzieci, sukcesy w innych działalnościach, studia i fakultety, dobra osobiste.

Kalendarium realizacji projektu rok szkolny 2016/2017:
Październik – Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu. Utworzenie zespołu uczniowskiego.
Listopad – wybór Brytyjczyka będącego tematem projektu.
Grudzień – Omówienie materiałów zebranych przez zespoły dotyczących wczesnego życia wybranego Brytyjczyka, jego wczesnej oraz dalszej aktywności.
Styczeń – Omówienie materiałów zebranych przez zespoły dotyczących odbioru tej osoby przez społeczeństwo w kraju i na świecie oraz jej życie prywatne.
Luty – podsumowanie i ewaluacja projektu.
Marzec – prezentacja projektu przez uczniów na forum klasy.

Kryteria oceniania:
Poprawność merytoryczna.
Systematyczność, terminowość i samodzielność wykonania projektu.
Umiejętność wyszukiwania informacji z różnorodnych źródeł informacji.
Kreatywność, oryginalność.
Zaprezentowanie opracowanego projektu.

PROJEKT EDUKACYJNY
„Malarstwo średniowieczne w teatrze ilustracji”

„Malarstwo średniowieczne w teatrze ilustracji” to wieloetapowy projekt edukacyjno- artystyczny odnoszący się do sztuki średniowiecza i symboliki zawartej w jej malarstwie.
Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych.
Koordynatorem projektu jest nauczyciel plastyki Izabella Ambroziak.

CELE PROJEKTU:
Zapoznanie uczniów z malarstwem średniowiecznym i jego symboliką;
Zapoznanie uczniów z mistrzami malarstwa średniowiecznego;
Uświadomienie związków sztuki średniowiecznej  ze światopoglądem i religią;
Poszukiwanie sposobu komunikowania się poprzez sztukę;
Rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności;
Poznanie środków wyrazu w teatrze ilustracji;
Wykorzystanie elementu zabawy i pozytywnej energii;
FORMY REALIZACJI
Wyszukanie informacji na temat malarstwa średniowiecznego, przykładowych dzieł i ich twórców.
Wybór dzieła malarskiego stanowiącego temat pracy wykonywanej w ramach projektu.
Zapoznanie z treścią i symboliką wybranego obrazu.
Wykonanie cyklu kart (6 sztuk) ilustrujących dzieło i zawierających na odwrocie komentarz do prezentowanej symboliki. Pierwsza karta  zawiera tytuł i autora oryginału oraz reprodukcję dzieła.
Prezentacja pracy w formie teatru ilustracji.

KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU:
Wrzesień 2016 - opracowanie projektu, przekazanie informacji rodzicom;
Październik 2016 - zapoznanie uczniów klas I z projektem, podział uczniów na 3- osobowe zespoły;
Październik- grudzień 2016- opracowanie tematu, wybór dzieła malarskiego;
Styczeń – marzec 2017- wykonanie ilustracji opisanych na odwrocie;   
Kwiecień- maj 2017-ostatni etap projektu: prezentacja w formie teatru ilustracji na forum szkoły.

KRYTERIA OCENY  PROJEKTU:
Udział w projekcie umożliwia uzyskanie oceny celującej o ile spełnione są wszystkie wymagania (wykonanie 5 kart ilustrujących dzieło malarskie średniowiecza i opatrzone komentarzem zawierającym objaśnienia  do przedstawionej w obrazie symboliki, przygotowanie karty tytułowej, prezentacja projektu).
Praca musi być estetyczna i czytelna.

Opracowanie: Izabella Ambroziak            

PROJEKT EDUKACYJNY

Projekt o nazwie:  #projekt_zdrowie!
jest projektem edukacyjnym promującym zdrowy styl życia, kładący nacisk na zdrowe odżywianie
i aktywność fizyczną.
Projekt realizowany w Gimnazjum 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry.

Czas trwania projektu: 01.10.2016 – 13.05.2017
Wykonawcy: klasy I, II, III Gimnazjum
Opiekun projektu: Paulina Melczewska (nauczyciel biologii)
Warszawa, 2016/2017
Cel nadrzędny:  
Rozwinięcie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, kształtowanie postaw, umiejętności i nawyków niezbędnych do utrzymania zdrowia i aktywnego trybu życia. Kształtowanie świadomego, odpowiedzialnego za swoje zdrowie konsumenta.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
1. Promowanie zdrowego trybu życia w imię przysłowia: „w zdrowym ciele zdrowy duch!”
2. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, roli warzyw, owoców, snu oraz aktywności fizycznej w życiu codziennym.
3. Poznanie zalet wynikających z aktywności fizycznej.
4. Wyrobienie w uczniach  nawyku zdrowych wyborów żywieniowych.
5. Poznanie wpływu witamin, składników odżywczych zawartych w owocach i warzywach na zdrowie człowieka.
6. Udowodnienie uczniom i innym odbiorcom, że zdrowe wcale nie znaczy nudne i niesmaczne!
7. Pogłębienie zainteresowania swoim zdrowiem.
8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
9. Kształtowanie zdolności pracy w grupie opierającej się na podziale zadań, stosownej organizacji oraz sprawnego i skutecznego komunikowania się oraz odpowiedzialności za pracę własną w całym przedsięwzięciu.
10. Rozbudzanie w uczniu kreatywności oraz twórczej prezentacji wyników podejmowanych w projekcie zadań.

ZADANIA DO REALIZACJI (kalendarium):

1. Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu.
   Utworzenie zespołu uczniów należącego do projektu „#projekt_zdrowie!”
   (październik, 2016)
2. Stworzenie filmu promującego zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia
- napisanie scenariusza
- podzielenie ról między uczniami
- nagranie i zmontowanie filmu
- opublikowanie filmu na stronie internetowej szkoły
              (listopad - grudzień, 2016)
3. Stworzenie „zdrowej – smacznej – kolorowej – wiosennej skrzynki”
uczniowie angażują rodziców do pomocy w zorganizowaniu owych skrzynek
(luty, 2017)
uczniowie sami wybierają warzywa, które chcą posadzić, zapoznają się z wartościami odżywczymi wybranych przez siebie produktów, tworzą notatki (marzec, 2017)
uczniowie tworzą plakat* promujący swoją skrzynkę (kwiecień, 2017)
uczniowie we własnym zakresie dbają o stan „mini ogródka” – opiekują się nim        (marzec-maj, 2017)  
degustacja na lekcjach i/lub podczas pikniku rodzinnego. (maj, 2017)

4. Prezentacja podsumowująca projekt (zbierająca wszystkie dokonania, wysiłki i prace uczniów) – udostępniona na stronie internetowej szkoły. (maj, 2017)
*treści, które muszą zostać zawarte w plakacie:
 polska i łacińska nazwa warzywa/owocu/ziół, które zostały posadzone w skrzynce
 przykładowe zdjęcie warzywa/owocu/zioła (mile widziane rzeczywiste zdjęcie wyhodowanego elementu)
 wartości odżywcze i właściwości zdrowotne posadzonych warzyw/owoców/ziół

Nauczyciel w projekcie odgrywa rolę koordynatora, opiekuna, doradcy.

PROJEKT  
ESCAPE ROOM W SZKOLE –
ZATRZAŚNIĘCI W BIBLIOTECE

CEL
Zadaniem uczniów jest stworzenie w przestrzeni biblioteki szkolnej szeregu różnego rodzaju łamigłówek i zadań, których każda kolejna to wskazówka do odnalezienia wyjścia. Zadania będą związane z literaturą – lekturami z zakresu gimnazjum i książkami.

ETAPY REALIZACJI
1. Powiadomienie o realizacji projektu – wrzesień.
2. Podanie zakresu wiadomości i podzielenie na grupy zadaniowe.
3. Zapoznanie się z kanonem lektur szkolnych, ich bohaterami, fabułą utworów.
4. Przedstawienie pomysłów, zagadek i łamigłówek do stworzenia planu ucieczki z biblioteki szkolnej
5. Prace dostosowujące przestrzeń biblioteki do pokoju ucieczki – rekwizyty, materiały piśmiennicze itp.
6. Wstępny quiz z lektur dla osób chętnych brać udział w grze. - styczeń
7. Przeprowadzenie gry ZATRZAŚNIĘCI W BIBLIOTECE - styczeń
8. Działania uczestników będą dokumentowane w formie fotografii. listopad - styczeń

Projekt edukacyjny dla uczniów Gimnazjum nr 75  z Oddziałami integracyjnymi
im. Aleksandra Fredry w Warszawie.

Temat: Najpiękniejsze parki narodowe świata.

Przedmioty:  geografia i biologia
Opiekun projektu: Aneta Werner
Czas realizacji projektu: październik 2016 – marzec 2017

Cele ogólne projektu:

rozwijanie zainteresowań związanych przyrodą,
pogłębienie wiedzy o najpiękniejszych zakątkach świata.

Cele szczegółowe projektu:

zrozumienie, dlaczego wybrane obszary obejmuje się ochroną prawną,
uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów świata,
kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.

Kształtowanie postaw:

Kształcenie pracy w zespole,
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
Kształtowanie samodyscypliny i dobrej organizacji pracy,
Odpowiedzialność za pracę własną oraz innych członków grupy.

Realizacja projektu:

Uczeń wykonuje prezentację multimedialną, referat lub album dotyczący wybranego parku narodowego z wyłączeniem parków położonych w Polsce.

Treści, które muszą zostać zawarte w projekcie:

Położenie geograficzne
Kontynent, państwo, powierzchnia, rok utworzenia

Ukształtowanie powierzchni
Opis ukształtowania powierzchni, średnia wysokość

Wody powierzchniowe
Opis sieci rzecznej, jezior.

Klimat
Strefa klimatyczna, średnie temperatury, sumy opadów

Fauna i flora
Opis osobliwości przyrodniczych, które można zaobserwować w danym parku narodowym.
Omówienie gatunków zagrożonych wyginięciem.

Kalendarium realizacji projektu rok szkolny 2016/2017:

Październik – Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu. Utworzenie zespołu uczniowskiego.
Listopad – wybór parku narodowego będącego tematem projektu.
Grudzień – Omówienie materiałów zebranych przez zespoły dotyczących położenia geograficznego i ukształtowania powierzchni wybranego parku narodowego.
Styczeń – Omówienie materiałów zebranych przez zespoły dotyczących wód powierzchniowych, klimatu, fauny i flory.
Luty – podsumowanie i ewaluacja projektu.
Marzec – prezentacja projektu przez uczniów na forum klasy.  

Kryteria oceniania:
poprawność merytoryczna.
systematyczność, terminowość i samodzielność wykonania projektu.
umiejętność wyszukiwania informacji z różnorodnych źródeł informacji.
kreatywność, oryginalność.
zaprezentowanie opracowanego projektu.

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum

Przedmiot: język polski
Prowadzący:  Małgorzata Smoleń
Czas trwania: październik 2016 – kwiecień 2017.
Cel projektu:
pogłębianie wiedzy uczniów o zasłużonych ludziach związanych z warszawskim Bielanami
ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości dzielnicowej,
rozwijanie samodzielności, aktywności i kreatywności,
rozwijanie umiejętności pracy w zespole nad rozwiązaniem problemu,
integracja uczniów.
rozwijanie i wzbogacanie słownictwa związanego z zabytkami, kulturą,
poprawienie umiejętności pracy w grupach  i selekcjonowania informacji,
nauka systematyczności oraz dotrzymywania terminów,
rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych,
praca nad kulturą języka – poprawnością językową i semantyką wyrazów,
wykorzystywanie wiedzy w sprawnym posługiwaniu się językiem polskim,
kształcenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji,
rozwijanie kreatywnego myślenia.
nauka przeprowadzania wywiadu.

Temat projektu : Sławni ludzie związani z warszawskimi Bielanami.

Przebieg projektu:
1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy (3 lub 5 osób)
- szukają informacji o danej postaci,
- docierają do wybranego znanego człowieka,
- umawiają się na dogodny termin spotkania dla obu stron,
- przeprowadzają z nim wywiad o jego pracy, osiągnięciach, doświadczeniu,
- kręcą o nim  film lub  przeprowadzają wywiad i  nagrywają na dyktafon,
- prezentują projekt przed społecznością szkolną, a najciekawszą pracę przed rodzicami.

2. Informacje powinny zawierać zdjęcia, albumy, plakaty, filmy i prezentacje multimedialne.
3. Uczniowie będą dostarczać zebrane materiały według ustalonego wcześniej z nauczycielem harmonogramu spotkań. Nauczyciel w ten sposób będzie monitorował pracę każdej grupy.
4. Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna, film lub album na dany temat.

Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczna i językowa
2. Systematyczność i terminowość dostarczania kolejnych etapów projektu
3. Umiejętność współpracy
4. Umiejętność wykorzystania materiałów źródłowych i różnorodnych narzędzi (programy komputerowe itp.)

Nauczyciel koordynujący

Projekt edukacyjny dla klas I i II
Przedmiot: język polski
Prowadzący:  Małgorzata Smoleń
Czas trwania: październik 2016 – grudzień 2016.
Cele projektu:
zapoznanie uczniów ze znaczeniem i wartością pojęcia „małej ojczyzny”,
rozwijanie i wzbogacanie słownictwa związanego z zabytkami, kulturą,
poprawienie umiejętności pracy w grupach  i selekcjonowania informacji,
nauka systematyczności oraz dotrzymywania terminów,
rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych,
praca nad kulturą języka – poprawnością językową i semantyką wyrazów,
wykorzystywanie wiedzy w sprawnym posługiwaniu się językiem polskim,
kształcenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji,
rozwijanie kreatywnego myślenia.

Temat projektu: Warszawskie Bielany w obiektywie gimnazjalisty.

Przebieg projektu:
1. W  klasach  pierwszych i drugich  uczniowie zostali podzieleni na grupy dwu i trzyosobowe. Każdej grupie  przydzielono zadanie.
* grupa I – „Miejsca pamięci na Bielanach”
*grupa II – „Życie mieszkańców na ulicy Wrzeciono”.
* grupa III –„ Place zabaw na Bielanach”.
*grupa IV – „Co Bielany wyróżnia spośród innych dzielnic”
*grupa V – „Miejsca Kultury na Bielanach – Mediateka”
*grupa VI – „Jak spędzają czas w żłobku na Wrzecionie nasze najmłodsze dzieci?”

2. Informacje powinny zawierać zdjęcia, albumy, plakaty, filmy i prezentacje multimedialne.
3. Uczniowie będą dostarczać zebrane materiały według ustalonego wcześniej z nauczycielem harmonogramu spotkań. Nauczyciel w ten sposób będzie monitorował pracę każdej grupy.
4. Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna, film lub album na dany temat.

Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczna i językowa
2. Systematyczność i terminowość dostarczania kolejnych etapów projektu
3. Umiejętność współpracy
4. Umiejętność wykorzystania materiałów źródłowych i różnorodnych narzędzi (programy komputerowe itp.)

Nauczyciel koordynującyROK SZKOLNY 2015 - 2016

PROJEKT EDUKACYJNY "JESTEM ARTYSTĄ"

„Jestem artystą” to  projekt edukacyjno- artystyczny odnoszący się do sztuki współczesnej i wkraczający w przestrzeń społeczną. Zakłada on realizację własnych działań, których odbiorcą stanie się szersza publiczność.
Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich.
Koordynatorem projektu jest nauczyciel zajęć artystycznych Izabella Ambroziak.

Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie i informatyki
Temat:
"Prezentacja wybranej polskiej organizacji pozarządowej"

Adresaci projektu: uczniowie klas 2a, 2b i 3a Gimnazjum Nr 75.
Nauczyciel - opiekun projektu: Monika Dyńska
Czas realizacji projektu: wrzesień 2015r. - styczeń 2016r.

Projekt edukacyjny dla uczniów Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry
Temat projektu: Starożytni matematycy i ich osiągnięcia

Przedmiot: matematyka
Prowadzący: Bożena Matczuk
Czas trwania: październik 2015 – marzec 2016.

Projekt edukacyjny z języka angielskiego: „Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych”

Prowadzący: Beata Romańska-Ciastkowska
Dla kogo: uczniowie klas IIA, IIB, IIIA, IIIB
Czas trwania: październik 2015 – maj 2016 (6 etapów)


ROK SZKOLNY 2014 - 2015

Projekt edukacyjny z biologii „UZALEŻNIENIA”

Prowadząca: Monika Zamolska Adresaci: Uczniowie klas lla, 11 b, lila, lllb

Planowanie projektu:

Projekt polega na zapoznaniu uczniów z tematyką uzależnień, skąd się biorą, jakie są rodzaje uzależnień, w jaki sposób osoba uzależnionajunkcjonuje, a także jak walczyć z nałogiem.

„CHEMIA W KUCHNI"

Opracowanie: Joanna Wierzchowska

Cele projektu:


 • głównym celem projektu poznanie substancji chemicznych dodawanych do żywności w celu uzyskania odpowiedniego wrażenia smaku i zapachu podobnego do naturalnego, s poznanie pozytywnego i negatywnego wpływu konserwantów,

 • kształtowanie postawy świadomego i rozsądnego wyboru produktów spożywczych,

 • poznanie tradycyjnych sposobów konserwowania żywności, s uświadomienie powiązania między chemią obecną w żywności a licznymi problemami zdrowotnymi,

 • poznanie różnych substancji chemicznych obecnych w produktach żywnościowych, które pozytywnie wpływają na organizm człowieka, s kształtowanie umiejętności wykonywania doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem produktów spożywczych obecnych w każdym domu.

Projekt edukacyjny dla klas III
Temat projektu: Warszawskie Bielany w obiektywie gimnazjalisty.

Przedmiot: język polski
Prowadzący:  Małgorzata Smoleń
Czas trwania: październik 2014 – grudzień 2014.

Cele projektu:

 • zapoznanie uczniów ze znaczeniem i wartością pojęcia „małej ojczyzny",

 • rozwijanie i wzbogacanie słownictwa związanego z zabytkami, kulturą,

 • poprawienie umiejętności pracy w grupach  i selekcjonowania informacji,

 • nauka systematyczności oraz dotrzymywania terminów,

 • rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych,

 • praca nad kulturą języka – poprawnością językową i semantyką wyrazów,

 • wykorzystywanie wiedzy w sprawnym posługiwaniu się językiem polskim,

 • kształcenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji,

 • rozwijanie kreatywnego myślenia.

PROJEKT EDUKACYJNY JESTEM ARTYSTĄ

    „Jestem artystą” to wieloetapowy projekt edukacyjno- artystyczny odnoszący się do sztuki współczesnej i wkraczający w przestrzeń społeczną. Zakłada on realizację własnych działań opartych o interakcje w ramach szkolnej społeczności. Finał projektu przewiduje twórczą aktywność  zarówno ze strony artystów jak i publiczności.
Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich.
Koordynatorem projektu jest nauczyciel zajęć artystycznych Izabella Ambroziak.

CELE PROJEKTU:

• Zapoznanie uczniów ze zjawiskami w sztuce współczesnej;
• Zapoznanie uczniów z pojęciem instalacji jako środkiem wyrazu w sztuce współczesnej;
• Uświadomienie związków sztuki współczesnej ze zjawiskami społecznymi i życiem codziennym;
• Poszukiwanie sposobu komunikowania się poprzez sztukę;
• Przełamywanie stereotypów związanych z pozycją twórcy i odbiorcy sztuki;
• Rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności;
• Integracja społeczności szkolnej;
• Wykorzystanie elementu zabawy i pozytywnej energii;

Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie "Prezentacja wybranej polskiej organizacji pozarządowej"

Adresaci projektu: uczniowie klasy 3b Gimnazjum Nr 75.
Nauczyciel - opiekun projektu: Monika Dyńska

Cele główne projektu:
• integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wiedzy o społeczeństwie i informatyki.
• prezentacja uczniom możliwości zaangażowania się w działalność jednej z wielu organizacji pozarządowych, zachęcenie uczniów do podejmowania aktywności społecznej

Projekt edukacyjny " Warszawa w okresie I i II wojny światowej"

Adresaci projektu: uczniowie klasy II a
Nauczyciele - realizatorzy: Monika Dyńska

Cele główne projektu:
• edukacja regionalna - utrwalenie w świadomości uczniów różnych postaci, wydarzeń historycznych i miejsc związanych z dziejami Warszawy w okresie I i II wojny św.
• wdrażanie uczniów do pracy zespołowej
• doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obróbki zdjęć i przygotowania filmu z podkładem dźwiękowym

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH”

PROWADZĄCY : BEATA ROMAŃSKA-CIASTKOWSKA
DLA KOGO: UCZNIOWIE KLAS IIA, IIB, IIIA, IIIB
CZAS TRWANIA : PAŹDZIERNIK 2014
MAJ 2015 ( 6 ETAPÓW)
CELE PROJEKTU : ROZSZERZENIE WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH, ZAPOZNANIE Z OBCĄ KULTURĄ, ZWYCZAJAMI, GEOGRAFIĄ I ŚWIATEM PRZYRODY, ZABYTKAMI HISTORYCZNYMI2013 - 2014

Projekt edukacyjny - "Śladami historii po Warszawie i Mazowszu"

Monika Dyńska
Paweł Dyński

Projekt edukacyjny - "„Wynalazki, które zmieniły świat”
Anna Grzybowska-Rysz
Joanna Glina
Adrianna Mielnicka
Jolanta Wojda

Projekt edukacyjny dla klasy III a

Przedmiot: język polski
Prowadzący: Małgorzata Smoleń

Czas trwania: październik 2011 – grudzień 2011.
Cele projektu:
• zapoznanie uczniów ze znaczeniem i wartością pojęcia „małej ojczyzny”,
• rozwijanie i wzbogacanie słownictwa związanego z zabytkami, kulturą,
• poprawienie umiejętności pracy w grupach i selekcjonowania informacji,
• nauka systematyczności oraz dotrzymywania terminów,
• rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych,
• praca nad kulturą języka – poprawnością językową i semantyką wyrazów,
• wykorzystywanie wiedzy w sprawnym posługiwaniu się językiem polskim,
• kształcenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji,
• rozwijanie kreatywnego myślenia.

Temat projektu: Bielany w obiektywie gimnazjalisty.
Przebieg projektu:
1. W klasie III a uczniowie zostali podzieleni na grupy dwu i trzyosobowe. Każdej grupie zostało przydzielone zadanie.

 • grupa I – „Miejsca pamięci na Bielanach”

 • grupa II – „Życie mieszkańców na ulicy Wrzeciono”.

 • grupa III –„ Place zabaw na Bielanach”.

 • grupa IV – „Co Bielany wyróżnia spośród innych dzielnic”

 • grupa V – „Miejsca Kultury na Bielanach – Mediateka”

 • grupa VI – „Jak spędzają czas w żłobku na Wrzecionie nasze najmłodsze dzieci?”


2. Informacje powinny zawierać zdjęcia, albumy, plakaty, filmy i prezentacje multimedialne.
3. Uczniowie będą dostarczać zebrane materiały według ustalonego wcześniej z nauczycielem harmonogramu spotkań( jeden raz w tygodniu – środa). Nauczyciel w ten sposób będzie monitorował pracę każdej grupy.
4. Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna, film lub album na dany temat.

Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczna i językowa
2. Systematyczność i terminowość dostarczania kolejnych etapów projektu
3. Umiejętność współpracy
4. Umiejętność wykorzystania materiałów źródłowych i różnorodnych narzędzi (programy komputerowe itp.)


Prace wykonane w ramach projektu: Film-1, Film-2, Film-3, Film-4, Film-5, Film-6

Projekt edukacyjny - "Żyj zdrowo"
Lila Zubrzycka

Projekt edukacyjny - "Świat zmysłów - słyszę, widzę, czuję"
Beata Ziarkowska

Projekt edukacyjny - "Wynalazki, które zmieniły świat"
Anna Grzybowska-Rysz
Joanna Glina
Adrianna Mielnicka
Eliza Flis

Projekt edukacyjny - "W 150-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego"
Izabela Ambroziak
Agnieszka Durdyn
Paweł Dyński
Monika Lesisz
Edyta Jankowska
Bożena Matczuk
Małgorzata Smoleń

Projekt edukacyjny - Szkolny pokaz mody - "Szalone lata 70-te..."
Izabela Ambroziak
Paweł Dyński
Dorota Guba

Projekt edukacyjny - Style w architekturze europejskiej
Izabela Ambroziak

Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie " Prezentacja wybranej polskiej organizacji pozarządowej "
Monika Dyńska

Projekt edukacyjny - Bezpieczny Internet
nauczyciele realizatorzy:
Monika Dyńska
Paweł Dyński

DZIELNE DZIEWCZYNY to projekt STOWARZYSZENIA PRAKTYKÓW KULTURY, który polega na przeprowadzeniu serii warsztatów psychologiczno-artystycznych wśród dziewcząt - uczennic dwóch szkół: Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Fredry oraz Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 Roku. Warsztaty będą dotyczyły: rozwoju samoakceptacji, asertywności, skutecznej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i przemocowych. W ramach warsztatów poza zdobyciem przez dziewczęta wiedzy i umiejętności, stworzeniem przestrzeni do rozmów na temat postrzegania samej siebie, własnego wizerunku i asertywności; uczestniczki stworzą własne piosenki hip hopowe, które zostaną nagrane i umieszczone na stronie internetowej projektu, razem z innymi materiałami. W ramach projektu przewidujemy również zajęcia z obsługi sprzętu muzycznego oraz weekendowy kurs samoobrony dla kobiet-Wendo. Projekt jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Joanna Tomiak
Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Anna Grzybowska-Rysz i Andrzej Wojda
"Mistrzowie Dryblingu" (zrealizowany do czerwca 2012)

Gimnazjum Nr 75 jako jedyna szkoła z Bielan uczestniczyło w projekcie „Mistrzowie dryblingu”. Projekt ten organizował Instytutu Goethego w Warszawie pod patronatem warszawskiego Biura Edukacji. Celem projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat Euro 2012, jak również zachęcenie do poznawania języków obcych – tu: języka niemieckiego. Pomysłodawcy projektu w bardzo zabawny i interesujący sposób połączyli naukę języka niemieckiego ze sportem.
Na lekcjach języka niemieckiego dzieci poznawały słownictwo związane z piłką nożną, kraje, biorące udział w Mistrzostwach Europy, ich nazwy w języku niemieckim, piłkarzy reprezentacji itp.
Na lekcjach wychowania fizycznego odbywały się treningi w piłce nożnej.
W projekcie brały udział cztery warszawskie gimnazja, a stawka była bardzo wysoka: zwycięska klasa jedzie do Dortmundu, gdzie pod okiem trenera Klubu Borussia Dortmund będzie miała trening.
Do projektu wybrano klasę III c, która pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Andrzeja Wojdy i nauczycielki języka niemieckiego pani Anny Grzybowskiej–Rysz rozpoczęła realizację projektu. W ramach konkursowych aktywności należało wykonać spot reklamowy Euro 2012 oraz napisać reportaż z przebiegu projektu. To wszystko oczywiście w języku niemieckim. Na koniec trzeba było rozegrać mecze półfinałowe i mecz finałowy.
Okazaliśmy się najlepsi. Po zwycięstwie meczu półfinałowego z wynikiem 4:2 dla nas, przeszliśmy do finału. Mecz finałowy również okazał się dla nas zwycięski. Wygraliśmy z wynikiem 2:0. Radość była ogromna. Do tego jeszcze nasz spot reklamowy zajął I miejsce, a reportaż II.
W czerwcu jedziemy całą klasą do Niemiec!!!

Anna Grzybowska - Rysz

Uczniowie Gimnazjum NR 75 MISTRZAMI DRYBLINGU
Gimnazjum Nr 75 jako jedyna szkoła z Bielan uczestniczyło w projekcie „Mistrzowie dryblingu”. Projekt ten organizował Instytutu Goethego w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy.
Celem projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat Euro 2012, jak również zachęcenie do poznawania języków obcych – tu: języka niemieckiego. Pomysłodawcy projektu w bardzo zabawny i interesujący sposób połączyli naukę języka niemieckiego ze sportem. Przez nawiązanie do organizowanych w Warszawie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przedsięwzięcie to dodatkowo promowało kulturę sportu i aktywność ruchową.

Na lekcjach języka niemieckiego dzieci poznawały słownictwo związane z piłką nożną, kraje, biorące udział w Mistrzostwach Europy, ich nazwy w języku niemieckim, piłkarzy reprezentacji itp. Na lekcjach wychowania fizycznego odbywały się treningi z piłki nożnej. W projekcie brały udział cztery warszawskie gimnazja, a stawka była bardzo wysoka: zwycięska klasa jedzie do Dortmundu, gdzie pod okiem trenera Klubu Borussia Dortmund będzie miała trening. Do projektu wybrano klasę III c, która pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Andrzeja Wojdy i nauczycielki języka niemieckiego pani Anny Grzybowskiej – Rysz rozpoczęła realizację projektu. W ramach konkursowych aktywności należało wykonać spot reklamowy Euro 2012 oraz napisać reportaż z przebiegu projektu. To wszystko oczywiście w języku niemieckim. Na koniec trzeba było rozegrać mecze półfinałowe i mecz finałowy. Okazaliśmy się najlepsi. Po zwycięstwie meczu półfinałowego z wynikiem 4:2 dla nas, przeszliśmy do finału. Mecz finałowy również okazał się dla nas zwycięski. Wygraliśmy z wynikiem 2:0. Radość była ogromna. Do tego jeszcze nasz spot reklamowy zajął I miejsce, a reportaż II.  W dniach 13 – 15 czerwca gościliśmy w Dortmundzie. Interesujący i napięty program przygotował nam Klub Borussia, dlatego też nie zabrakło w nim intensywnego treningu. Zwiedziliśmy też Borusseum, czyli muzeum Borussi oraz tamtejszy stadion piłkarski. Wizytę w Niemczech będziemy wspominać z utęsknieniem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego