Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Integracja w szkole

Aktualności > Integracja

NA CZYM POLEGA INTEGRACJA W SZKOLE?
Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawni intelektualnie, z autyzmem, niedostosowanych społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem, z niepełnosprawnością sprzężoną, z chorobami przewlekłymi).

KORZYŚCI  INTEGRACJI:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,

 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,

 • bliska współpraca z rodzicami,

 • wiara w możliwości dziecka,

 • rozwój tolerancji i akceptacji,

 • wzajemna akceptacja,

 • zanik niezdrowej rywalizacji,

 • rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,

 • rozwój samodzielności ucznia,

 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,

 • przezwyciężanie trudności,

 • brak izolacji społecznej,

 • radość "dawania",

 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.


INTEGRACJA  W  SZKOLE
1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
2. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi  ludźmi.
4. Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności. 

ORGANIZACJA  PRACY  W  KLASACH  INTEGRACYJNYCH:
W klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
1. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
2. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
3. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub za zgodą organu prowadzącego ilość uczniów w klasie może być nawet mniejsza.
4. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym (pedagog specjalny). Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Do zadań pedagogów specjalnych należy m.in.:
pomoc w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjnego 
opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowanie kart pracy
budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej
5. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga wspomagającego.
6. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:
zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
socjoterapeutyczne
zajęcia wyrównawcze

SYSTEM  OCENIANIA  W  KLASACH  INTEGRACYJNYCH:
1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
2. Stosuje się Ocenianie Kształtujące, oparte na zrozumiałym celu lekcji, jasno określonych wymaganiach edukacyjnych i informacji zwrotnej dla dziecka i rodzica.
3. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
4. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
 
DLACZEGO  WARTO  WYBRAĆ  KLASĘ  INTEGRACYJNĄ?
Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,

 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,

 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,

 • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,

 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,

 • opieka dwóch pedagogów,

 • mała liczebność grupy,

 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.


Szkoła dysponuje dwoma schodołazami (urządzenia ułatwiające przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich po schodach). Szkoła ma zniesione bariery architektoniczne. Wybudowano dwa podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram naboru

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego