Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Integracja kreatywna

Aktualności > Integracja

Integracja Kreatywna to projekt Stowarzyszenia Praktyków Kultury (SPK), który był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, budżetu państwa oraz Urzędu m.st. Warszawy. Jest to przedsięwzięcie, w którego planowanie i realizację zaangażowane są także Biuro Edukacji Urzędu m.st.Warszawy (BE) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spotecznych i Szkoleń (WCIES). Głównym celem projektu jest wsparcie procesu integracji młodych uchodźców uczęszczających do szkół objętych działaniami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i kulturowemu. Podstawowym narzędziem pracy w projekcie będą prowadzone przez animatorów i animatorki SPK warsztaty twórcze dla uczniów w/w szkół oraz publiczne prezentacje efektów tychże zajęć. Będą to systematyczne zajęcia - w wymiarze 2-3 spotkań tygodniowo - dla stałej, mieszanej (złożonej zarówno z dzieci polskich, jak i cudzoziemców) grupy uczniów. Ich głównym celem będzie początkowo integracja uczestników i stworzenie z nich jednej, aktywnej grupy, a następnie - realizacja szeregu różnorodnych przedsięwzięć twórczych, które będą prezentowane pozostałym uczniom i kadrze szkół, a także rodzicom i szerszej społeczności lokalnej. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: początek drugiego semestru br. szkolnego (15 lutego 2010).

Poza opisanymi warsztatami twórczymi, w każdej ze szkół zostaną także zrealizowane dwa cykle zajęć antydyskryminacyjnych dla uczniów (jeden cykl to 20 godzin dydaktycznych dla jednej klasy). Ich głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat uchodźców, ich kultury i religii. Będą to lekcje pilotażowe, służące także wypracowaniu odpowiednich metod pracy w klasach wielokulturowych. Ważną częścią projektu będą także szkolenia dla kadry szkół, realizowane przed rozpoczęciem innych działań. Zostały one zaplanowane w formie trzystopniowego cyklu zajęć:
1. szkolenie nt. zjawiska uchodźstwa oraz wiedzy o kulturze krajów pochodzenia uchodźców - skierowane do całej kadry szkoły oraz członków Rady Rodziców
2. szkolenie z zakresu edukacji międzykulturowej, mające na celu podniesienie kompetencji pedagogicznych w pracy z cudzoziemcami - skierowane do kadry nauczycielskiej
3. specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców klas wielokulturowych.
źródło: http://www.integracjakreatywna.pl
Projekt w naszej szkole jest prowadzony w ścisłej współpracy z  pedagogiem szkolnym p. dr Anną Frindt-Bajson.

Poniżej przedstawiamy pracę zrealizowaną w ramach projektu - film "Nauka latania" z udziałem naszych uczniów czeczeńskich i polskich.
Film został zrealizowany przez: Davida Sypniewskiego, Magdę Sobolewską i Lenę Rogowską.

Międzynarodowa konferencja Różnorodność jest wartością, podsumowująca realizację dwóch projektów: Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację oraz Integracja kreatywna, dofinansowanych z programu Uczenie się przez całe życie i Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Współorganizatorem konferencji są: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz władze oświatowe Cardiff i Stowarzyszenie Praktyków Kultury.
Przedstawione projekty mają charakter innowacyjny w skali ogólnopolskiej. Ich rezultaty będą wykorzystane przez miasto stołeczne Warszawa do organizowania systemowego wsparcia dla dzieci cudzoziemców i dzieci uchodźców w warszawskich szkołach. Głównym celem projektów była integracja dzieci w środowisku rówieśniczym oraz podniesienie kompetencji wielokulturowych pracowników szkół i placówek oświatowych. Konferencja odbyła się 14 czerwca 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali 316 w godz. 9.00-15.00.
Na zakończenie konferencji został zaprezentowany taniec w wykonaniu młodzieży polskiej i czeczeńskiej.

"Pięknie się różnić " - Dzień integracji polsko-czeczeńskiej.
21 grudnia 2009r. kolejny raz spotkaliśmy się wszyscy - uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły - na szczególnym pokazie tego, co cenne w polskiej kulturze i w kulturze naszych przyjaciół z Czeczenii. Zaprezentowaliśmy sobie wzajemnie narodowe tańce (polskiego poloneza i czeczeńską lezginkę), tradycyjne potrawy - przepyszne: pierogi, bigos, sałatki, czepalgasze (naleśniki), krokiety i słodycze kuchni kaukaskiej. W międzyczasie odbywały się zawody sportowe (indywidualne i zespołowe), a chętni rywalizowali w konkursie wiedzy o Czeczenii - wysiłek uczestników został doceniony. Działo się wiele, a całość można podsumować stwierdzeniem: "to, co nas dzieli, w tym dniu mocno nas połączyło". Udowodniliśmy, że mimo różnic kulturowych potrafimy wspólnie się bawić i dzielić radością życia - czyli "Pięknie się różnić".
FILM-1, FILM-2,

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego