Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia integracji

Aktualności > Integracja

W roku szkolnym 2003/2004 po raz pierwszy w naszym gimnazjum została utworzona klasa integracyjna, a idea utworzenia takiej klasy zrodziła się z potrzeb naszych uczniów, którzy mimo różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawności mieli zgodnie z przepisami prawo do podjęcia nauki w rejonowej szkole. W następnym roku szkolnym powstały kolejne dwie klasy integracyjne, a szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 75 im. Aleksandra Fredry. W klasach integracyjnych na większości lekcji pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspierający. Zadaniem nauczyciela wspierającego jest opracowanie zmodyfikowanego programu nauczania danego przedmiotu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych po dokładnym przeanalizowaniu orzeczeń uczniów i zweryfikowaniu ich w pracy z dzieckiem.
Dzięki takiej organizacji pracy uczniowie niepełnosprawni mogą realizować indywidualne programy dostosowane do potrzeb dzieci w zakresie treści, tempa, ilości, stopnia trudności i sposobu prezentacji. Nauka opiera się na metodach aktywizujących: współpraca, praktyczne działanie czy dyskusja w grupie. Klasy integracyjne liczą do 20 uczniów, z czego troje lub czworo to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mogą uczęszczać do takich klas na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno pedagogicznej.

Z dziećmi zdrowymi ubiegającymi się o przyjęcie do klasy integracyjnej przeprowadzane są przez psychologa i pedagoga rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa taka ma na celu sprawdzenie, czy kandydat ma cechy osobowości konieczne do przebywania razem w klasie i współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Szczególna uwaga jest zwracana na umiejętności społeczne dzieci: gotowość do otwartego komunikowania się, zdolność do empatycznego odczuwania i rozumienia potrzeb drugiego człowieka, świadomość własnego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i umiejętność rozmowy na ten temat. Na lekcjach panuje kameralna atmosfera. Wszyscy nauczyciele dbają o to, by dzieci zdrowe akceptowały niepełnosprawność swych kolegów. Bardzo ważną rolę w klasie integracyjnej pełnią grupy wsparcia specjaliści z różnych dziedzin.

Idea integracji zdrowych i chorych, sprawnych i  niepełnosprawnych wydaje się być koniecznością i szansą dla rozwoju takich wartości jak solidarność, empatia, a przede wszystkim tolerancja. Widząc młodych ludzi z niedowładem kończyn, jak dzielnie zmagają się z własnymi słabościami na paraolimpiadach i licznych zawodach sportowych, sami czerpiemy siłę i entuzjazm z ich woli, energii i ambicji. Nowe czasy przynoszą nadzieję na pozytywne zmiany. Najtrudniejsze do pokonania są bariery mentalne, bariery architektoniczne da się pokonać. Niech kolejnym zmianom w nas i naszej szkole przyświeca maksyma: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego