Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - oddziały gimnazjalne

Idź do spisu treści

Menu główne

Dziennik elektroniczny

Dla rodziców

SZCZĘŚLIWY NUMEREK
W DZIENNIKU LIBRUS

Regulamin Szczęśliwego Numerka
   1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym Librus.
   2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie około godz. 1800 w dzienniku Librus
na następny dzień.
   3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
   4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek oraz krótkoterminowych prac domowych.
   5. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
   6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
   7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych
w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
   8. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
   9. Nauczyciele mają obowiązek informować uczniów o szczęśliwym numerku w klasie.
   10. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
   11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonania zadań domowych dawno zadanych i aktywności na lekcji.
   12. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
   13. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie na czas określony przez wychowawcę. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
   14. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie zobowiązani są do stosowania się do zasad Regulaminu.

Informacje ogółne
W naszej szkole wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Dostarczycielem tej usługi jest firma Librus
Dziennik daje możliwość rodzicom i opiekunom bieżącej kontroli postepów dziecka w nauce. Umożliwia także wymianę informacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami lub opiekunami uczniów naszej szkoły.

Aby zalogować się do dziennika należy podać login i hasło.
Dane te otrzymacie państwo od wychowawcy klasy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego